Ceník

Ubytovací kapacita je 13 lůžek s možností 2 přistýlek. Není podmínkou obsazení všech lůžek na pokoji.

Ceník 2023

1.4. – 31.10.

1.11. – 31.3.

pokoje a apartmány samostatně
Kč/os/noc
Kč/os/noc
Firmy, pracovní pobyty 380 /nad 10 nocí/ 380
Dospělý 450 400
Děti 2-10 let 300 300
Děti do 2 let zdarma zdarma
Přistýlka 300 300
1 osoba/pokoj 600 600
Dětská cestovní postýlka 50 50

 

 

Ceník celý objekt

1.4. – 30.9.

1.10.- 31.3.

Kč/noc
Kč/noc
Celý objekt do 10 osob 4 500 4 000
Každá další osoba 300 300

 

V apartmánu v podkroví je min. počet 4 dospělé osoby.

Svátky a jarní prázdniny jsou počítány za sezonní ceny.

Příjezd je možný v den začátku pobytu po 15:00 hod. V den ukončení pobytu jste povinni uvolnit pokoj do 10:00 hod. Po vzájemné dohodě je možné dobu příjezdu a odjezdu upravit.

Neakceptujeme hlučné oslavy a párty. Je kladen důraz na dodržení nočního klidu mezi 22:00 až 6:00.

Parkování zdarma na zahradním parkovišti.

Povlečení, ručníky, voda, elektřina a internet je již zahrnuto v ceně.

Ubytování s domácími zvířaty neposkytujeme.

 

Rezervační poplatky:

Záloha za ubytování ve výši 40% z celkové částky pobytu, minimálně však 500 Kč, se platí po předběžné objednávce ubytování a je nutné ji složit na č.ú. do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky.

Storno poplatky:

Okamžik zrušení rezervace /v kalendářních dnech/ Sazba storno poplatku ze zálohy (v %)
30 a více dní před plánovaným začátkem pobytu 0%
30 – 14 dní před plánovaným začátkem pobytu 50%
14 -7 dní před plánovaným začátkem pobytu 75%
7-1 dní/den  před plánovaným začátkem pobytu 100%

 

Informace o zpracování osobních údajů klientů

a obchodních partnerů – GDPR

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dorota Bubiková, Opolany 188, Opolany 28907

IČ: 04982282
se sídlem: Opolany 188, Opolany 28907
kontakt: ubytovani-opolany@email.cz, +420 774 484 391

 1. ÚČEL, PRO KTERÝ OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME A LEGITIMITA JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), včetně z důvodu vedení evidenční knihy a dále z důvodu povinnosti oznámit ubytování cizinců (§102, zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR);
 • ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku
 • evidence osobních údajů – telefon, email, datum narození, společně s jménem a příjmením tj. osobních údajů, které jsou nad rámec povinností pro vedení evidenční knihy správcem (ubytovatelem).
 1. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ, datum narození
 • kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy
 • u spolubydlících jméno a příjmení a datum narození
 • informace o službách, které Vám poskytujeme
 • informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů.
 • fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách

Zdroj osobních údajů – osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

Doba zpracování – informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů a údajů vedených v evidenční knize). Ostatní informace uchováváme po dobu 5 let od skončení Vašeho pobytu u nás. Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Předávání dat – osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

 1. VAŠE PRÁVA
 1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti.
 2. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
 3. Právo na přístup k osobním údajům – jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 4. Právo na opravu – za daných podmínek máte obecně právo na opravu svých osobních údajů.
 5. Právo na výmaz/právo být zapomenut – ve stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit.
 6. Právo na omezení zpracování – správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.
 7. Právo na přenositelnost údajů – na základě Vaší žádosti může správce poskytnout Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 8. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – pokud máte za to, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.
 9. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – kdykoliv se můžete obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/)
 10. Právo odvolat souhlas – Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře na webových stránkách správce nebo zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.
 1. PLATNOST

Tento dokument je platný od 30.3.2020 a může být kdykoli aktualizován.